Podmínky používání webových stránek

Privacy policy

english | czech | german

 Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, applicable laws and regulations and their compliance. If you disagree with any of the stated terms and conditions, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this site are secured by relevant copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on Jiří Bárta's site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial use , or for any public presentation (business or non-business);
  3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on Jiří Bárta's site;
  4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
  5. transfer the materials to someone else or even "mirror" the materials on other server.
 2. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by Jiří Bárta whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer

 1. The materials on Jiří Bárta's site are given "as is". Jiří Bárta makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, Jiří Bárta does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

4. Constraints

In no occasion should Jiří Bárta or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on Jiří Bárta's Internet webpage, regardless of the possibility that Jiří Bárta or a Jiří Bárta approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don't permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

5. Amendments and Errata

The materials showing up on Jiří Bárta's site could incorporate typographical, or photographic mistakes. Jiří Bárta does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. Jiří Bárta may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. Jiří Bárta does not, then again, make any dedication to update the materials.

6. Links

Jiří Bárta has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by Jiří Bárta of the site. Utilization of any such connected site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Jiří Bárta may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any case identifying with Jiří Bárta's site should be administered by the laws of the country of Czech Republic Jiří Bárta State without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

Privacy Policy

Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law.
 • We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons.
 • We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned.
 • Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated.
 • We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration.
 • We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.

 

Podmínky používání webových stránek


1. Podmínky


Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, příslušnými zákony a předpisy a jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte s některou z uvedených podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci


Je povoleno dočasně stáhnout jeden duplikát materiálů (dat nebo programování) na webu Jiřího Bárty pouze pro individuální a nekomerční použití. Jedná se pouze o povolení k licenci a nikoli o výměnu titulu a podle tohoto povolení nesmíte:
upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakékoli komerční použití nebo pro jakoukoli veřejnou prezentaci (obchodní nebo neobchodní);
pokusit se dekompilovat nebo přestavět jakýkoli produkt nebo materiál obsažený na webu Jiřího Bárty;
odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné omezující dokumentace; nebo
přenášet materiály někomu jinému nebo dokonce „zrcadlit“ materiály na jiném serveru.
Toto povolení může být v důsledku toho ukončeno, pokud nebudete brát v úvahu některé z těchto uvěznění, a může jej Jiří Bárta kdykoli ukončit. Po ukončení povolení nebo po ukončení vašeho povolení ke sledování musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na stránkách Jiřího Bárty jsou uvedeny „tak, jak jsou“. Jiří Bárta neposkytuje žádné záruky, sdělované ani navrhované, a proto se vzdává a ruší všechny další záruky, včetně bez překážek, odvozených záruk nebo stavů obchodovatelnosti, vhodnosti z konkrétního důvodu nebo nezasahování licencovaného majetku nebo jiného porušení práv. Jiří Bárta dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo neochvějné kvality využití materiálů na jeho internetové stránce nebo obecně s těmito materiály nebo na jakékoli destinace spojené s touto webovou stránkou.

4. Omezení


V žádném případě by se Jiří Bárta nebo její dodavatelé neměli podrobovat jakýmkoli škodám (započítáváním, bez omezení, škodám za ztrátu informací nebo výhod nebo v důsledku obchodních zásahů), které by vyplynuly z využití nebo bezmocnosti při využívání materiálů na internetové stránce Jiřího Bárty , bez ohledu na možnost, že Jiří Bárta nebo jeho pověřený zástupce byl ústně nebo písemně informován o pravděpodobnosti takové újmy. Vzhledem k tomu, že několik záměrů nepovoluje omezení odvozených záruk nebo překážky v odpovědnosti za vážné nebo náhodné škody, tato omezení pro vás nemusí znamenat žádný rozdíl.

5. Změny a Errata

Materiály, které se objevují na stránkách Jiřího Bárty, mohou zahrnovat typografické nebo fotografické chyby. Jiří Bárta nezaručuje, že jakýkoli materiál na jeho stránce je přesný, hotový nebo aktuální. Jiří Bárta může vylepšit materiály obsažené na svých stránkách kdykoli bez oznámení. Jiří Bárta se tedy opět nezabývá aktualizací materiálů.

6. Odkazy

Jiří Bárta nekontroloval většinu webových stránek nebo odkazů připojených k této webové stránce a nenese odpovědnost za obsah žádné takové webové stránky. Začlenění jakéhokoli spojení neznamená podporu stránek Jiřího Bárty. Použití jakéhokoli takového připojeného webu je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek použití webu

Jiří Bárta může tyto podmínky využívání svých webových stránek aktualizovat kdykoli bez oznámení. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdejší aktuální formou těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli případ identifikující se na místě Jiřího Bárty by měl být spravován zákony země České republiky Jiřího Bárty, bez ohledu na jeho tvrzení o zákonných ustanoveních.

Všeobecné smluvní podmínky platné pro používání webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. proto jsme vytvořili tuto politiku s cílem, abyste byli informováni, jak shromažďujeme, využíváme, předáváme a využíváme jednotlivá data. Následují zásady naší politiky ochrany osobních údajů.

 • Před nebo v době shromažďování osobních údajů identifikujeme účely, pro které jsou informace shromažďovány.
 • Shromažďujeme a využíváme jednotlivá data jednotlivě s cílem splnit ty námi uvedené důvody a pro jiné dobré účely, pokud nedostaneme souhlas dotyčné osoby nebo jak to vyžaduje zákon.
 • Budeme mít pouze individuální data po dobu nezbytnou pro uspokojení těchto důvodů.
 • Budeme shromažďovat jednotlivé údaje zákonnými a přiměřenými prostředky a, pokud to bude vhodné, s informacemi nebo souhlasem dotyčné osoby.
 • Osobní informace by měly být důležité z důvodů, pro které jsou použity, a do té míry, z jakých je z těchto důvodů nezbytné, by měly být přesné, úplné a aktualizované.
 • Budeme chránit jednotlivá data pomocí standardních bezpečnostních prvků.

 

Nutzungsbedingungen der Website


1. Bedingungen


Durch den Zugriff auf diese Website erklären Sie sich damit einverstanden, an die Nutzungsbedingungen dieser Website, die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie deren Einhaltung gebunden zu sein. Wenn Sie mit einer der angegebenen Bedingungen nicht einverstanden sind, ist es Ihnen untersagt, diese Website zu nutzen oder darauf zuzugreifen. Die auf dieser Website enthaltenen Materialien sind durch einschlägiges Urheber- und Markenrecht geschützt.

2. Lizenz verwenden


Es ist gestattet, vorübergehend ein Duplikat des Materials (Daten oder Programmierung) auf der Website von Jiří Bárta nur für den individuellen und nicht geschäftlichen Gebrauch herunterzuladen. Dies ist nur eine Lizenzerlaubnis und kein Eigentumsaustausch, und unter dieser Erlaubnis dürfen Sie nicht:
die Materialien modifizieren oder kopieren;
Verwenden Sie die Materialien für kommerzielle Zwecke oder für öffentliche Präsentationen (geschäftlich oder nicht geschäftlich).
versuchen, auf der Website von Jiří Bárta enthaltene Produkte oder Materialien zu dekompilieren oder neu zu erstellen;
Entfernen Sie alle urheberrechtlichen oder anderen einschränkenden Dokumentationen aus den Materialien. oder
Übertragen Sie die Materialien an eine andere Person oder "spiegeln" Sie die Materialien auf einem anderen Server.
Diese Erlaubnis kann folglich gekündigt werden, wenn Sie eine dieser Beschränkungen missachten, und kann von Jiří Bárta jederzeit beendet werden. Nach Beendigung der Genehmigung oder nach Beendigung Ihrer Anzeigegenehmigung müssen Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen heruntergeladenen Materialien in elektronischer oder gedruckter Form vernichten.

3. Haftungsausschluss

Die Materialien auf der Website von Jiří Bárta werden "wie sie sind" angegeben. Jiří Bárta gibt keine Garantien ab, die kommuniziert oder vorgeschlagen werden, und verzichtet daher auf jede andere Garantie, einschließlich ungehinderter Garantien oder Handelszustände, Eignung aus einem bestimmten Grund oder Nichteinmischung in lizenziertes Eigentum oder andere Rechtsverletzung. Darüber hinaus übernimmt Jiří Bárta keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit, der wahrscheinlichen Ergebnisse oder der unerschütterlichen Qualität der Nutzung der Materialien auf seiner Internetseite oder der allgemeinen Identifikation mit solchen Materialien oder an mit dieser Website verbundenen Zielen.

4. Einschränkungen

Jiří Bárta oder seine Lieferanten sollten in keinem Fall Schäden erleiden (ohne Einschränkung Schäden aufgrund von Informations- oder Nutzenverlust oder aufgrund von geschäftlichen Störungen), die sich aus der Nutzung oder Ohnmacht zur Nutzung der Materialien auf der Internetseite von Jiří Bárta ergeben , unabhängig von der Möglichkeit, dass Jiří Bárta oder ein von Jiří Bárta zugelassener Vertreter mündlich oder schriftlich über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schadens informiert wurde. Da einige Bereiche keine Einschränkungen für abgeleitete Garantien oder Hindernisse für die Verpflichtung zu schwerwiegenden oder zufälligen Schäden zulassen, können diese Einschränkungen für Sie keinen Unterschied machen.

5. Änderungen und Errata

Die Materialien, die auf der Website von Jiří Bárta erscheinen, können typografische oder fotografische Fehler enthalten. Jiří Bárta garantiert nicht, dass die Materialien auf seiner Website genau, fertig oder aktuell sind. Jiří Bárta kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen an den auf seiner Website enthaltenen Materialien vornehmen. Jiří Bárta verpflichtet sich jedoch nicht, die Materialien zu aktualisieren.

6. Links

Jiří Bárta hat die meisten Websites oder Links, die mit seiner Website verbunden sind, nicht überprüft und ist nicht für den Inhalt einer solchen verbundenen Webseite verantwortlich. Die Aufnahme einer Verbindung lässt keine Unterstützung der Website durch Jiří Bárta zu. Die Nutzung einer solchen verbundenen Site erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.

7. Änderungen der Nutzungsbedingungen der Website

Jiří Bárta kann diese Nutzungsbedingungen für seine Website jederzeit ohne Benachrichtigung aktualisieren. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, an die jeweils aktuelle Form dieser Nutzungsbedingungen gebunden zu sein.

8. Geltendes Recht

Jeder Fall, der sich mit dem Standort von Jiří Bárta identifiziert, sollte nach den Gesetzen des Landes des Staates Jiří Bárta in der Tschechischen Republik verwaltet werden, ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des Gesetzes.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung einer Website.

Datenschutz-Bestimmungen

Ihre Privatsphäre ist für uns von entscheidender Bedeutung. Ebenso haben wir diese Richtlinie mit dem Endziel erstellt, dass Sie sehen sollten, wie wir einzelne Daten sammeln, nutzen, vermitteln, offenlegen und nutzen. Die folgenden Entwürfe unserer Datenschutzrichtlinie.

 • Vor oder zum Zeitpunkt der Erfassung personenbezogener Daten werden wir die Zwecke ermitteln, für die Daten erfasst werden.
 • Wir werden einzelne Daten einzeln sammeln und verwenden, um die von uns angegebenen Gründe zu erfüllen und für andere gute Zwecke, es sei denn, wir erhalten die Zustimmung der betreffenden Person oder dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
 • Wir werden nur einzelne Daten so lange speichern, wie es für die Befriedigung dieser Gründe wesentlich ist.
 • Wir werden personenbezogene Daten mit legalen und angemessenen Mitteln und gegebenenfalls mit den Informationen oder der Zustimmung der betreffenden Person erfassen.
 • Personenbezogene Daten sollten für die Gründe, aus denen sie verwendet werden sollen, wichtig sein und, soweit dies aus diesen Gründen erforderlich ist, genau, vollständig und aktualisiert sein.
  Wir werden einzelne Daten durch Sicherheitsschilde schützen 

JB : : informace

Web JBi.CZ přináší informace o tom, kdo je Jiří Bárta, co nabízí svému okolí.

Ing. Jiří Bárta miluje moderní internetové technologie, hudbu, prodej zboží přes internet. Sdílí nadšení pro dobré věci.

JB : : zboží

 • obchod Brand Zboží
 • obchod Levné Náplně
 • FB Mechanické Puzzle
 • FB Levné Náplně
 • FB Brand Zboží
 • Aukro nabídky

JB : : služby

 • Instalace Win10
 • Správa a propagace www
 • Obstarání repasovaného PC, notebooku
 • Dohled nad kampaněmi PPC
 • Školení - informační technologie

JB : : kontakt

Jiří Bárta
č.p. 1
345 06 Brnířov

tel.: 732 356 043

mail.: [email protected]

užívám FB mesenger, a WhatsApp